Friday, Nov 9, 2018

صفحه نخست » چرا آمریکا برای دستگیری سران پ ک ک در قندیل جایزە تعیین کردە؟

pkk_110918.jpgآواتودی - نیروھای آمریکایی در جریان جنگ علیە داعش از توان نیروھای پ ک ک در عراق و سوریە بھرە جستند و با تسلیح ھزاران تن از نیروھای مدافع خلق و کادرھای پ ک ک در میان آنھا، بطور جدی از پ ک ک حمایت کردند.

این حمایتھا با اعتراضھای مکرر ترکیە متوقف نشد و حتی در واشنگتن بحث لزوم خروج پ ک ک از لیست گروھھای تروریستی بطور علنی مطرح شد و برخی از مقامات رسمی وزارت خارجە آمریکا از این طرح حمایت کردند. از دید فرماندھان میدانی پنتاگن نیروھای پ ک ک در جنگ علیە نیروھای بنیادگرای اسلامی بسیار موثر بودە و لازمست از آنھا حمایت شود.

در چنین شرایطی کە سیاست آمریکا در منطقە با حمایت روز افزون از پ ک ک مواجە شد و حتی کار را بە جایی رساند کە روابط آمریکا با ترکیە را دچار تنش کرد، کادر رھبری پ ک ک با ریاست جمیل بایک ھمکاری با سپاە پاسداران را وارد مرحلە جدیدی کرد. بطوریکە پ ک ک در ارومیە دفتر باز کرد و تحت پوشش کمکھای لجستیکی و تدارکاتی سپاە پاسداران قرار گرفت. پ ک ک اجازە داد سپاە پاسداران در منطقە کوھستانی قندیل جادە سازی کند و ١٢پایگاە نظامی در داخل خاک کردستان عراق احداث کند.

در این راستا پ ک ک با حشد الشعبی در عراق ھم وارد ھمکاری تنگاتنگ شد و در ایجاد ھلال شیعە بە ایران، حشدشعبی عراق و حزب اللە لبنان کمک کرد. اسنادی کە از ھمکاری پ ک ک بە ریاست جمیل بایک با سپاە پاسداران وجود دارد بە وضوح نشان میدھد کە بخشی از مرزھای کردستان ایران با کردستان عراق توسط نیروھای پ ک ک برای جمھوری اسلامی حفظ میشود و رفت و آمد گروھھای اپوزیسیون کرد ایرانی توسط رھبران پ ک ک بە سپاە پاسداران مخابرە شدە است.

w1.jpgw2.jpgw3.jpg

ھمکاری مرموز پ ک ک با سپاە پاسداران در حالیستکە صدھا جوان کرد از کردستان ایران با امید مبارزە علیە جمھوری اسلامی بە پژاک و پ ک ک پیوستەاند. ولی مبارزە پژاک علیە جمھوری اسلامی توسط سران پ ک ک متوقف شد و فعالیتھا در چھارچوب اصلاحات و ھشدارھای نوشتاری بە نظام ایران تقلیل یافت و ھمە توانمندی نیروھای کرد روژھەلات بە سمت ترکیە و سوریە منحرف شد. حضور صدھا جوان کردستان ایران در صفوف پ ک ک باعث شد تا روابط تنگاتنگ با ایران ھرگز علنی و رسانەای نشود.

سران پ ک ک در توجیە ھمکاری با جمھوری اسلامی بە اعضای خود میگویند دشمن اصلی ما حکومت اردوغان است و ناچاریم از ایران بعنوان پشت جبھە استفادە بکنیم. ھمچنین پ ک ک در تبیین ایدئولوژی خود در جلسات درونی اش، خود را یک گروە چپ ضدامپریالیست معرفی میکند کە بر اساس آن آمریکا نماد سرمایەداری و امپریالیسم جھانی یک دشمن است و دشمن آن (ایران) دوست محسوب میشود.

دولت ترامپ بطور علنی میگوید منافع آمریکا را در اولویت سیاست خارجی خود در جھان قرار دادە است. در این چھارچوب آمریکا بە گروھھایی کمک نمیکند کە با دشمنان آمریکا ھمکاری کنند. بنظر میرسد اگر پ ک ک مناسبات و نوع روابط خود با جمھوری اسلامی را مورد بازبینی قرار ندھد، ممکن است تجربە روژاوا (شمال سوریە) را ھم بە خطر بیاندازد. مسیری کە قرار نیست پس از کمکھای مالی، تسلیحاتی و آموزشی آمریکا براحتی بە ھلال شیعی جمھوری اسلامی تبدیل شود.

w4.jpg
از سایت های دیگر


پخش زنده شبکه جهانی ایران فردا، با مدیریت علیرضا نوری زاده
افشاگری از پشت پرده واحد سری نیروهای قدس سپاه
مسابقه بزرگ استعدادیابی "پرشینز گات تلنت" کانال ام بی سی با جایزه ۱۰۰ هزار یورویی

پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com